Vinkkejä asiakkaalle

Tämän sivun tarkoitus on auttaa asiakkaitamme mm. tilauksen tekemisessä. Lisäksi jaamme täällä ajatuksia ja selityksiä asioista, joita meiltä on kysytty. Otamme toki mielellämme myös vinkkejä vastaan, mitä haluatte meidän täällä kirjoittavan.

Auktorisoidut käännökset

Milloin tarvitaan auktorisoitua kääntäjää?

Auktorisoidut kääntäjät ovat suorittaneet auktorisoidun kääntäjän tutkinnon ja heillä on oikeus vahvistaa käännös siten, että se on laillisesti pätevä ja että sillä on sama todistusvoima kuin alkuperäisellä asiakirjalla.

Auktorisoidun kääntäjän vahvistamia käännöksiä (virallisia käännöksiä) tarvitaan mm. koti- tai ulkomaisille viranomaisille tai jos haetaan opiskelu- tai työpaikkaa ulkomailta. Tällaisia ovat esimerkiksi todistukset, oikeudenkäyntiasiakirjat, luvat, päätökset.

Joskus kohdemaa saattaa vaatia Apostille-todistusta, jolla todistetaan oikeaksi asiakirjan allekirjoitus (allekirjoitusoikeus), allekirjoittajan asema sekä asiakirjaan liitetyn sinetin tai leiman aitous.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon kautta kääntäjä erikoistuu tekemään laillisesti päteviä käännöksiä. Muuhun pätevyyteen, kuten käännöksiin muilla osa-alueilla, tutkinnon suorittaminen ei varsinaisesti vaikuta, eli kääntäjä ilman vahvistusoikeutta seisoo samalla viivalla laatua ja osaamista ajatellen.

Hyvä muistaa tilatessa auktorisoitua käännöstä:

 • Varaa aikaa mahdollisiin postituspäiviin.
  (Leimattua ja allekirjoitettua käännöstä ei voida toimittaa sähköpostitse tai näin toimitettuna käännös ei ole laillisesti pätevä.)
 • Toimita meille alkuperäinen asiakirja
  (Toimitusaikataulun nopeuttamiseksi tarjous voidaan laskea tai kääntäminen aloittaa esim. skannatusta versiosta. Mikäli alkuperäistä ei ole saatavilla tai sitä ei voida jostain syystä meille toimittaa, asiakirjan kopio liitetään käännökseen.)
 • Joko lähde- tai kohdekielen on oltava jokin kotimaisista kielistä (suomi, ruotsi tai saame), muussa tapauksessa käännös joudutaan tekemään välikielen kautta.

Auktorisoidusta kääntäjästä käytettiin ennen nimitystä virallinen kääntäjä. Vuoden 2008 alusta voimaan tulleet laki (1231/2007) ja asetus (1232/2007) auktorisoiduista kääntäjistä kumosivat lain (1148/1988) ja asetuksen (626/1989) virallisista kääntäjistä. Tätä ennen puhuttiin valantehneestä kääntäjästä.

Kielentarkistuksen, oikoluvun ja editoinnin erot

Miten erottaa kielentarkistuksen, oikoluvun ja editoinnin?

Editointi

Editointi on toimituksellista tekstin muokkaamista ja korjaamista julkaisu- tai painokuntoon. Editoinnissa asiakas antaa kohdekieliselle asiantuntijalle suhteellisen vapaat kädet tehdä tekstistä luettavaa ja käyttötarkoitukseen sopivaa.

Kielentarkistus

Kielentarkistaja tarkistaa tekstin kieliasun oikeellisuuden ja sen käyttötarkoitukseen ja –kulttuuriin soveltuvuuden. Yleensä vaaditaan, että kielentarkistajan täytyy osata sekä kohde- että lähdekieltä, jotta hän voi verrata terminologista yhdenmukaisuutta ja tyyliä. Aina tämä ei ole tarpeellista vaan riittää, että kielentarkistaja on äidinkieleltään kohdekielinen tai että hänen kielitaitonsa vastaa äidinkielellisiä taitoja.

Kielentarkistus voidaan tehdä esim. myös asiakkaan itse laatimalle tekstille. Eli aina ei ole edes olemassa kahta kieliversiota, joita vertailla.

Kielentarkistajan tehtävänä on sujuvoittaa tekstiä perinpohjaisesti. Hänen tulee kiinnittää huomiota oikeinkirjoituksen ja kieliopin ohella myös tekstin sujuvuuteen sekä kielellisiin rakenteisiin.

Oikoluku

Oikoluku on sama kuin korjausluku tai oikaisuluku.

Oikolukija tarkistaa tekstin kieliopilliset, oikeinkirjoitukselliset sekä typografiset asiat. Oikoluku tehdään yleensä taitetulle tekstille. Oikoluku on kielentarkistusta pintapuolisempi tekstin läpikäyminen.

SFS-EN 15038 -standardi määrittelee oikoluvun olevan vedosten tarkistamista ennen julkaisua.
Meillä yksi oikolukukerta sisältyy käännöksen hintaan, jos kyseessä on painettava julkaisu tms.

Kielipalvelujen tilaaminen

Eri kielipalveluja tilatessa on otettava huomioon erilaisia asioita. Haluamme auttaa asiakkaitamme tilauksen tekemisessä.

Kysymme toki aina tarvittaessa lisätietoja.

Otathan yhteyttä hyvissä ajoin – aina kun se on vain mahdollista. Huippukiireellisille töille on hyvä tehdä ennakkovaraus.

Tilatessasi kielipalveluja tarvitsemme mm. seuraavia tietoja:

1. Muistilista käännöksen tilaajalle
 • tilaajan yhteystiedot
 • kieli/kieliparit (lähde- ja kohdekieli)
 • käyttötarkoitus ja kohderyhmä
 • tekstimäärä: merkkeinä, sanoina, riveinä (60 merkkiä/rivi) tai sivuina (1800 merkkiä/sivu)
 • aikataulutoive/-tarve
 • yhteyshenkilö termi- ja sisältökysymyksissä (jos mahdollista)
 • taustamateriaali ja mahdollinen sanasto (jos olemassa)
 • toimitustapa- ja muoto
 • laskutusosoite (jos ei sama kuin tilaajan yhteystiedoissa)
2. Muistilista tulkkauksen tilaajalle
 • tilaajan yhteystiedot
 • tulkkausmenetelmä (simultaani- vai konsekutiivitulkkaus)
 • kielet
 • kohderyhmä
 • aikataulu (pvm, tarkka alkamisaika, arvioitu kesto)
 • paikka (tarkka osoite)
 • aihe
 • yhteyshenkilö (jos eri kuin tilaaja)
 • valmistava materiaali: taustamateriaali ja mahdollinen sanasto
 • laskutusosoite (jos ei sama kuin tilaajan yhteystiedoissa)
3. Muistilista kielikoulutuksen tilaajalle
 • tilaajan yhteystiedot
 • kieli
 • verkkokielikoulutus vai perinteinen koulutus
 • koulutuksen laajuus (toivottu tuntimäärä)
 • kouluttajaa koskevat toiveet (syntyperäinen, suomea osaava jne.)
 • kohderyhmä
 • ryhmän koko
 • aikataulu (toivottu ajankohta ja kellonaika)
 • yhteyshenkilö
 • laskutusosoite (jos ei sama kuin tilaajan yhteystiedoissa)

Mitä on tulkkaus?

Tulkkaus on puhetilanteissa tapahtuvaa viestintää, jossa puhetta välitetään kielestä toiseen.

Tulkkausmenetelmiä

Konsekutiivitulkkaus
Konsekutiivitulkkaus on peräkkäistulkkausta, jossa puhuja jakaa puheen osiin ja tulkki puhuu aina tauon kohdalla eli puhujan perässä hänen puhejaksonsa jälkeen.

Simultaanitulkkaus
Simultaanitulkkauksessa tulkki tulkkaa lähdekielestä kohdekieleen puhujan jatkaessa taukoamatta puhettaan, eli tulkki vastaanottaa lähdekielisen viestin ja samanaikaisesti tuottaa kohdekielisen viestin.

Kuiskaustulkkaus
Kuiskaustulkkausta käytetään, kun tulkkia tarvitsevien joukko on pieni. Tulkki tulkkaa kuiskaten tulkkausta tarvitsevien vieressä. Apuna voidaan käyttää mikrofonia ja kuulokkeita.

Reletulkkaus
Reletulkkaus on tulkkausta välikielen kautta.

Tulkkausmuotoja

Läsnäolotulkkaus
Läsnäolotulkkauksessa tulkki on sananmukaisesti läsnä paikassa, jossa tulkkaustilanne tapahtuu.

Puhelintulkkaus
Puhelintulkkauksessa tulkki tulkkaa puhelimen välityksellä. Asiakas ja tulkattava ovat samassa paikassa. Etuna on mm. matkakulujen ja –ajan säästö.

Videotulkkaus
Videotulkkaus on tulkkausta videoyhteyksien välityksellä. Tämä on eräänlainen läsnäolo- ja puhelintulkkauksen välimuoto.

Tulkkaustilanteita

Asioimistulkkaus
Asioimistulkkausta tarvitaan erilaisissa viranomaistilanteissa asiakkaan ja viranomaisen välillä (esim. kuulustelu, haastattelu, neuvottelu).

Oikeustulkkaus
Oikeustulkkausta tarvitaan nimensä mukaisesti esim. oikeudenkäyntitilanteissa (esim. rikos- ja riita-asiat).

Konferenssitulkkaus
Konferenssitulkkausta käytetään mm. kansainvälisissä konferensseissa, kokouksissa, seminaareissa.

Neuvottelutulkkaus
Neuvottelutulkkausta käytetään mm. erilaisissa liike-elämän tilanteissa, kuten kokouksissa.